post

Proč zvláště ženám tolik záleží na kráse


Není tajemstvím, že každá žena touží po tom být nejkrásnÄ›jší. To platí zvláštÄ› bÄ›hem speciálních událostí, jako jsou například plesy Äi jiné spoleÄenské akce. Za tímto cílem jsou ochotny investovat nemalé Äástky penÄ›z, a to jak za obleÄení, tak za kosmetiku Äi dokonce plastické operace. A to vÅ¡e jen proto, aby vypadaly co nejlépe.

 

ženy chtějí být krásné

 

ProÄ je to pro nÄ› ale tak důležité? Ano, u nÄ›kterých lze říci, že kvůli tomu, aby si naÅ¡ly partnera. A je pochopitelné, že chtÄ›jí zaujmout pÅ™edevším vzhledem – první dojem je koneckonců velmi důležitý. OvÅ¡em proÄ se o to stejnÄ› tak snaží i ty, které již partnera mají?

 

SamozÅ™ejmÄ› u nÄ›kterých nelze pominout možnost, že si hledají jiného, případnÄ› si chtÄ›jí užít s nÄ›kým jiným. Ale co ty, které chtÄ›jí být vÄ›rné, a pÅ™esto se snaží vypadat co nejlépe? PÅ™eci by to pro nÄ› již mÄ›lo být zbyteÄné, ne?

 

ke kráse patří i vhodné šaty

 

I zde existují důvody. Tím hlavním je samozÅ™ejmÄ› to, aby se partner nezaÄal náhodou zajímat o jinou ženu. Zkrátka jde o jeden ze způsobů, jak si jej udržet – pÅ™ipomenout mu, že jsem ta nejkrásnÄ›jší. AÅ¥ se nám to totiž líbí nebo ne, vzhled hraje pomÄ›rnÄ› velkou roli. A je velmi dobÅ™e možné, že se náš partner může zakoukat do jiné ženy, což je rozhodnÄ› nežádoucí.

 

S tím souvisí i fakt, že zde existuje mezi ženami urÄitá rivalita, jakýsi boj o to, která je nejhezÄí. Ten vychází z naÅ¡ich starých instinktů, kdy právÄ› ta nejhezÄí žena mÄ›la nejvÄ›tší Å¡anci získat toho nejlepšího partnera. Dnes by sice vzhled nemÄ›l být ani zdaleka hlavní prioritou, avÅ¡ak staré instinkty je jen těžké potlaÄit.

 

To platí zvláštÄ›, když jsou, aÅ¥ už vÄ›domÄ› Äi nevÄ›domÄ›, neustále podporovány například reklamami, ale také například soutěžemi o královnu plesu a podobnÄ›. AÄkoliv se tedy jedná o skuteÄnÄ› velmi zastaralý způsob myÅ¡lení, je naživu stejnÄ›, jako byl v pravÄ›ku. To je dobré si uvÄ›domit a zaÄít se od tohoto způsobu myÅ¡lení oproÅ¡Å¥ovat. PÅ™eci jen jsme se jako rasa posunuli již o kus dál.

post

Jak na podrážděnou pleť?


Zahrajte si na detektiva a zjistÄ›te příÄinu

ÚplnÄ› první zapÅ™emýšlejte, co mohlo podráždÄ›ní pleti způsobit. Pokud pÅ™ijdete na příÄinu, máte vyhráno. PostaÄí ji jen vynechat a vaÅ¡e tvář se dostane postupnÄ› zase do kondice. Mezi nejÄastÄ›jší příÄiny Å™adíme:

 • podráždÄ›ní sluncem nebo sluneÄní vyrážka
 • nevhodná kosmetika (pozor, nemusí vám vyhovovat ani přírodní bio kosmetika)
 • nÄ›které potraviny (zejména citrusy nebo pikantní pokrmy)
 • léky
 • nemoc (jater Äi ledvin)
 • stres

Zamyslete se nad vaÅ¡imi každodenními návyky, nedÅ™ete pÅ™i odliÄování pokožku příliÅ¡?

žena

Stop make-upu!

Ještě, než přistoupíte k první pomoci, dopřejte pleti úlevu a dejte stop make-upu. Nechte pleť v klidu regenerovat a ještě víc ji nezatěžujte.

Co pomůže?

Máte pleť v jednom ohni. Jako první pomoc, která vám uleví poslouží chlad. Konkrétně například mražená zelenina z mrazáku nebo studený šátek. Chlad zároveň zmírní i otok.

Gel z aloe vera

100% gel z aloe vera, který dáte před nanesením vychladit do lednice, pokožku zklidní a pomůže i s hojením mírných zánětů kůže.

Kokosový olej

Jestliže cítíte, že vás pokožka pne a je hodně suchá, namažte ji kokosovým olejem. Vaše tvář bude hydratovaná a olej na ni vytvoří jakýsi ochranný filtr.

levandule

Relaxace

Neadekvátní reakce pokožky může být způsobena i stresem. Proto se zaměřte na zklidnÄ›ní a meditaÄní techniky. PusÅ¥te si relaxaÄní muziku a zacviÄte si jógu. 

Speciální dermo kosmetika

V lékárnÄ› si nechte poradit, jaká kosmetika z dermatologické Å™ady by pro vás byla vhodná. Od jedné znaÄky potažmo Å™ady vyzkouÅ¡ejte mycí gel i hydrataÄní krém.

PlnotuÄný tvaroh

A na závÄ›r tip naÅ¡ich babiÄek. JistÄ› máte doma vaniÄku plnotuÄného tvarohu. Nebojte se ho aplikovat na pleÅ¥. Zchladí ji, zklidní, dopÅ™eje hydrataci a zrychlí regeneraci.

Tip: tvaroh se doporuÄuje i k rychlejšímu hojení jizviÄek.

post

Proč se tak rádi obklopujeme krásou


To, co považujeme za krásné, lahodí oku, a naopak. A jelikož chceme kolem sebe mít co nejpřívÄ›tivÄ›jší prostÅ™edí, je pochopitelné, že se snažíme krásou obklopovat, aÅ¥ už doma, kde používáme nejrůznÄ›jší dekorace i peÄlivÄ› vybraný nábytek, tak i v zamÄ›stnání. Tady si pro zmÄ›nu například upravujeme své pracovní místo podle svého gusta.

 

OvÅ¡em je pravdou, že mnohdy byÅ¥ neúmyslnÄ› preferujeme krásu pÅ™ed vším ostatním. Můžeme to vidÄ›t například u lidí, kteří nabírají nové zamÄ›stnance. Pokud bude vÅ¡e ostatní rovnocenné, vyberou prakticky vždy toho uchazeÄe, který se jim bude líbit víc. Když si vybíráme kolegu Äi kolegyni, se kterou se zaÄneme bavit, pak pravdÄ›podobnÄ› ten nejoÅ¡klivÄ›jší skonÄí až nÄ›kde na konci naÅ¡eho pomyslného seznamu.

 

duhu považujeme za krásnou

 

Má to samozÅ™ejmÄ› jeÅ¡tÄ› i jiný rozmÄ›r. Příkladem může být tÅ™eba to, že lidé trhají chránÄ›né kvÄ›tiny a nosí si je domů, jelikož se jim líbí. Na to, že se tím vlastnÄ› zbavují Å¡ance, že jich tÅ™eba příští rok bude víc, neboÅ¥ jim nedali Å¡anci vysemenit, nemyslí. PodobnÄ› je tomu například s korály, a je to jedním z důvodů, proÄ mnoho zemí jejich vývoz běžnými lidmi zakazuje.

 

Proto je potÅ™eba si uvÄ›domit, že i zde bychom mÄ›li dodržovat urÄité hranice. Například není nic Å¡patného na tom, pokud si domov vyzdobíme obrazy, které se nám líbí, případnÄ› pÅ™idáme odpovídající dekorace nebo tÅ™eba tapety. Pokud vÅ¡ak budeme preferovat urÄitého ÄlovÄ›ka jen kvůli jeho vzhledu, pak už bychom se mÄ›li zarazit. Za to, jak vypadá, totiž nikdo z nás nemůže, a rozhodnÄ› není vhodné podle toho lidi odsuzovat. Bohužel, vÄ›tÅ¡ina z nás to dÄ›lá instinktivnÄ›, aniž bychom si to uvÄ›domovali.

 

každá z nás nemůže být modelka

 

Je tedy jasné, že bychom mÄ›li v mnoha vÄ›cech svůj přístup pÅ™ehodnotit, a to i co se krásy týÄe. A to nejen pÅ™i rozhodování o tom, s kým se budeme přátelit, ale také pÅ™i rozhodování o potenciálním partnerovi Äi partnerce. V tÄ›chto případech by totiž mÄ›la být vnÄ›jší krása skuteÄnÄ› jen podružná.

post

Krása květin


Krása není jenom o lidech, tohle snad už vÅ¡ichni víme. Krása je také o rostlinách a hlavnÄ› tohle bych chtÄ›la zmínit já, že krása je o rostlinách a o přírodÄ›, protože já jsem vystudovaná botaniÄka, rostliny mÄ› lákaly opravdu už hodnÄ› dlouho, ale abych se pÅ™iznala, tak vlastnÄ› i bratra. I mého bratra bavily rostliny. A také nikdy nezapomenu na to, že já jsem si jeÅ¡tÄ› zatím hrála s panenkami a s plyšáky a můj bratr už pÄ›stoval kvÄ›tiny.

Líbí se mi růžové květiny.

Bylo mu asi pÄ›t nebo Å¡est let a do kelímků od jogurtů vždycky nasypal hlínu a dával si tam různá semínka a nebo rostliny. VÄ›tÅ¡inou to byl plevel, ale maminka nás nechala, protože já jsem se potom do toho také opÅ™ela a bavilo mÄ› to. Líbily se mi krásy rostlin. MÄ›la jsem hlavnÄ› ráda oblíbené zvoneÄky a také kopretiny. JednoduÅ¡e takovéto luÄní kvítí. Tohle mi opravdu hodnÄ› chybí. Také si vzpomínám, jak jsme s dÄ›deÄkem právÄ› chodili sekat trávu pro králíky a pro slepice. Chodili jsme na mez a na louku. Ta louka byla opravdu barevná, byla tam bílá fialová, žlutá, Äervená, hnÄ›dá, opravdu nádherná louka, krása pohledÄ›t.

Nádherné krásy přírody.

Jenomže v poslední dobÄ› tohle už vůbec nikde nevidím a nyní se už prodávají dokonce i semínka a nebo travní smÄ›s, kde právÄ› jsou tyto rostliny. Řekla jsem si, že je docela smutné, že musíme platit za to, co bylo dříve. A nyní už to není vůbec. Nevím, Äím to. Ale je jako botaniÄka samozÅ™ejmÄ› že vím, že to je tím, že v poslední dobÄ› se stále vÅ¡echno seká, aby byl jenom jako anglický trávník. Aby nebyl nikde plevel, protože každý ÄlovÄ›k chce mít jenom zeleň. MnÄ› se tohle nelíbí. Nejhorší na tom je, že právÄ› my se sousedy máme opravdu velikou bytovku a spoleÄnou zahradu a oni to stále sekají snad obden. PÅ™itom já bych chtÄ›la alespoň na kousku nechat pÅ™irozený trávník, aby mi tam zaÄali růst opravdu pÅ™irozené kvÄ›tiny. Je to opravdu krása a líbí se mi to a je mi opravdu smutno, že tuto krásu přírody lidé pÅ™ehlíží a že ji zniÄili. 

post

Jak se zbavit druhé brady?


Druhá brada může potkat naprosto kohokoliv bez rozdílu vÄ›ku nebo pohlaví. Ale proÄ se tak dÄ›je? PříÄin proÄ se podbradek ukáže je hned nÄ›kolik. KouknÄ›te se, jaké jsou nejÄastÄ›jší příÄiny:

 • ukládání tuku (do oblasti pod bradou)
 • ztráta elasticity kůže v důsledku stárnutí a s tím související gravitace
 • genetický tvar brady
 • Äasté hrbení a ochablost svalů například pÅ™i sedavém zamÄ›stnání
 • problémy se Å¡títnou žlázou
 • nesprávná životospráva a zadržování vody v tÄ›le

žena

Jak proti druhé bradÄ› bojovat? Máme pár zaruÄených tipů.

1) kosmetické produkty

Myslete na prevenci, a jeÅ¡tÄ› pÅ™ed tÅ™icítkou zaÄnÄ›te používat liftingové a vypínací krémy na kontury obliÄeje. Zároveň 1x týdnÄ› aplikujte vyživující masku na obliÄej i celou oblast dekoltu.

2) cviÄení

A tím myslíme nejen pro tÄ›lo, ale i pro obliÄej, a pÅ™edevším svaly brady. Každé ráno si zacviÄte obliÄejovou jógu. A jak na to? VypláznÄ›te co nejvíce jazyk. Ucítíte, jak svaly podbradku zaÄnou ihned pracovat. Poté vypláznÄ›te jazyk pÅ™ed sebe a snažte se ohnout Å¡piÄku jazyka k nosu.

3) masáž

Masáž postaÄí i domácí. V obchodÄ› se kouknÄ›te po masážním kamenu Gua sha nebo váleÄku na obliÄej, nejÄastÄ›ji se vyrábí z růženínu nebo nefritu. Pravidelným masírováním se zrychlí metabolismus a tím i spalování tuků. 

4) make-up

Držte se jednoduchého pravidla vizážistů. Co je tmavé to ustoupí do pozadí Äili to na co nechcete upozornit (druhá brada) naliÄte tmavším make-upem i pudrem.

žena

Tip: na konturování použijte houbiÄku a produkty roztírejte do ztracena, abyste na obliÄeji nemÄ›la Å¡mouhy. 

5) zdravý životní styl

Do jídelníÄku zaÅ™aÄte co nejvíce ovoce, zeleniny a držte se zásad zdravé životosprávy. Na druhou stranu omezte cukr a zpracované potraviny.

6) chirurg

Poslední varianta je návštěva plastického chirurga. Pokud nic nezabírá, objednejte se na nezávaznou konzultaci k odborníkovi.  V dnešní době už jsou všelijaké možnosti a lékař vám od druhé brady jistě pomůže.

post

Co pomůže na ochablé břicho?


PříÄiny ochablého bÅ™icha

Důvodů, proÄ dochází k povislému bÅ™ichu může být hned nÄ›kolik. Na vinÄ› může být nejen nezdravý životní styl, ale i prudké výkyvy váhy, tÄ›hotenství nebo dÄ›diÄnost. Pokud jste se rozhodla vyhlásit povislému bÅ™ichu válku, zaměřte se na tyto 3 body:

1) cviÄení

2) úprava životosprávy

3) spánek a masáž kosmetickými produkty

hubnutí

CviÄení

Bez cviÄení to nepůjde. Ale nebojte, nemusíte si ihned pÅ™edstavit každodenní návÅ¡tÄ›vu fitness centra. ÚplnÄ› postaÄí, když si každé ráno dáte cviÄící desetiminutovku. Nejlépe, pokud ji zvládnete, jeÅ¡tÄ› pÅ™ed snídaní. Hezky se tak nastartujete na nový pracovní den. A jaké cviky zaÅ™adit?

Prkno – pro zaÄáteÄníky nároÄnÄ›jší cvik, ale úÄinný. LehnÄ›te si na zem na bříško a pomalu se zvednÄ›te do prkna. Lokty a Å¡piÄkami nohou se opírejte o zem. Pozor, abyste se neprohýbala v zádech. Vydržte alespoň 30 vteÅ™in.

Kolo – lehnÄ›te si na podložku na záda a Å¡lapejte jako na kole. Výborný cvik na posílení spodního bÅ™icha a Å¡ikmých bÅ™iÅ¡ních svalů. 

Sedy-lehy – na závÄ›r si dejte dynamiÄtÄ›jší sedy-lehy, kterých udÄ›lejte 15 po 3 opakováních.

Tip: po osvěžující sprše naneste na partie břicha krém s arganovým olejem nebo gel z aloe vera.

Strava

Zamyslete se, jaké jsou vaÅ¡e stravovací návyky. Zkuste si týden psát, co jíte a možná budete pÅ™ekvapená. Je důležité zmínit, že nadbyteÄný tuk se ukládá nejvíce v oblasti bÅ™icha. Proto zaÅ™aÄte do jídelníÄku více ovoce, zeleniny, celozrnných potravin a Äisté vody.

voda

Spánek

Kvalitní spánek je základ každého hubnutí. Proto ho neÅ¡iÄte a spÄ›te každý den alespoň 7 hodin. PÅ™ed spaním vypnÄ›te elektronické přístroje a ložnici si dobÅ™e vyvÄ›trejte.

Když už si nevíte rady

NÄ›kdy ani to nejlepší cviÄení a dieta nepomůže. NaÅ¡tÄ›stí kliniky estetické chirurgie si ví rady. LékaÅ™i v tÄ›chto případech doporuÄují abdominoplastiku. Pokud už jste zoufalá, objednejte se na nezávaznou konzultaci.