post


Není tajemstvím, že každá žena touží po tom být nejkrásnÄ›jší. To platí zvláštÄ› bÄ›hem speciálních událostí, jako jsou například plesy Äi jiné spoleÄenské akce. Za tímto cílem jsou ochotny investovat nemalé Äástky penÄ›z, a to jak za obleÄení, tak za kosmetiku Äi dokonce plastické operace. A to vÅ¡e jen proto, aby vypadaly co nejlépe.

 

ženy chtějí být krásné

 

ProÄ je to pro nÄ› ale tak důležité? Ano, u nÄ›kterých lze říci, že kvůli tomu, aby si naÅ¡ly partnera. A je pochopitelné, že chtÄ›jí zaujmout pÅ™edevším vzhledem – první dojem je koneckonců velmi důležitý. OvÅ¡em proÄ se o to stejnÄ› tak snaží i ty, které již partnera mají?

 

SamozÅ™ejmÄ› u nÄ›kterých nelze pominout možnost, že si hledají jiného, případnÄ› si chtÄ›jí užít s nÄ›kým jiným. Ale co ty, které chtÄ›jí být vÄ›rné, a pÅ™esto se snaží vypadat co nejlépe? PÅ™eci by to pro nÄ› již mÄ›lo být zbyteÄné, ne?

 

ke kráse patří i vhodné šaty

 

I zde existují důvody. Tím hlavním je samozÅ™ejmÄ› to, aby se partner nezaÄal náhodou zajímat o jinou ženu. Zkrátka jde o jeden ze způsobů, jak si jej udržet – pÅ™ipomenout mu, že jsem ta nejkrásnÄ›jší. AÅ¥ se nám to totiž líbí nebo ne, vzhled hraje pomÄ›rnÄ› velkou roli. A je velmi dobÅ™e možné, že se náš partner může zakoukat do jiné ženy, což je rozhodnÄ› nežádoucí.

 

S tím souvisí i fakt, že zde existuje mezi ženami urÄitá rivalita, jakýsi boj o to, která je nejhezÄí. Ten vychází z naÅ¡ich starých instinktů, kdy právÄ› ta nejhezÄí žena mÄ›la nejvÄ›tší Å¡anci získat toho nejlepšího partnera. Dnes by sice vzhled nemÄ›l být ani zdaleka hlavní prioritou, avÅ¡ak staré instinkty je jen těžké potlaÄit.

 

To platí zvláštÄ›, když jsou, aÅ¥ už vÄ›domÄ› Äi nevÄ›domÄ›, neustále podporovány například reklamami, ale také například soutěžemi o královnu plesu a podobnÄ›. AÄkoliv se tedy jedná o skuteÄnÄ› velmi zastaralý způsob myÅ¡lení, je naživu stejnÄ›, jako byl v pravÄ›ku. To je dobré si uvÄ›domit a zaÄít se od tohoto způsobu myÅ¡lení oproÅ¡Å¥ovat. PÅ™eci jen jsme se jako rasa posunuli již o kus dál.