post

Jak nejlépe pečovat o své zdraví


Říká se, že zdraví je jednou z nejcennÄ›jších vÄ›cí, které máme. RozhodnÄ› se tedy vyplatí o nÄ›j peÄovat, a to zvláštÄ› v zimním období. Lidé, původem z afrických savan, zkrátka nejsou pro nízké teploty příliÅ¡ dobÅ™e vybaveni, a tak není divu, že se právÄ› v této dobÄ› zvyÅ¡uje poÄet nejrůznÄ›jších pÅ™edevším respiraÄních chorob.

 

Naštěstí jsou zde prostředky, kterými můžeme svůj imunitní systém podpořit, abychom riziko, že onemocníme, minimalizovali. Jistě, nebude to snadné a bude to vyžadovat pevnou vůli, avšak pokud chceme zůstat zdraví, nic jiného nám nezbude.

 

je dobré, pokud k lékaři nepotřebujeme

 

Tím prvním, co bychom mÄ›li dodržovat, je správná strava, v tomto období bohatá pÅ™edevším na přírodní vitamin C. Ten se nachází pÅ™edevším v citrusových plodech, což naÅ¡tÄ›stí v dneÅ¡ní dobÄ› není nijak velký problém – staÄí si zajít do krámu koupit například pár pomeranÄů.

 

Zapomenout bychom vÅ¡ak nemÄ›li ani na otužování. S tím je potÅ™eba zaÄít vÄas, abychom tÄ›lo pÅ™ipravili na nízké zimní teploty. Pro vÄ›tÅ¡inu z nás to samozÅ™ejmÄ› není nijak příjemné, zvláštÄ› pak pro milovníky tepla, avÅ¡ak má to neocenitelný dopad na naÅ¡e zdraví.

 

peÄovat o své zdraví by mÄ›li pÅ™edevším starší lidé

 

V neposlední řadě je pak nutné zmínit topení v zimě. Zvláště v noci bychom neměli přetápět, ovšem na druhou stranu zase ani mrznout. Důležité také je, abychom neměli vzduch díky radiátorům příliš suchý, neboť i ten je pro naše průdušky škodlivý.

 

SamozÅ™ejmÄ› v reklamách nám ukazují nejrůznÄ›jší přípravky, které by nás mÄ›ly pÅ™ed chÅ™ipkou a podobnými onemocnÄ›ními ochránit, avÅ¡ak jejich úÄinnost není ve skuteÄnosti nijak velká. A to i v případÄ›, že se jedná v podstatÄ› o Äistý vitamin C – lidské tÄ›lo je totiž neumí tak efektivnÄ› zpracovat, jako ten přírodní, a tak se naprostá vÄ›tÅ¡ina úÄinných látek vylouÄí.

 

Pokud tedy budeme dodržovat výše uvedená opatření, pak je pravděpodobnost, že zvládneme zimu bez újmy na zdraví, podstatně vyšší.

post

Zdraví nade vše


Je pro vás opravdu hodně důležité zdraví? Mnoho lidí právě chce, aby žili zdravě, jenomže někdy to opravdu nejde. Také jsem se dozvěděla, že když lidé by chtěli žít zdravě, že by je to vyšlo na opravdu hodně peněz, a to hlavně díky tomu a nebo vlastně kvůli tomu, že zdravá strava a zdravá výživa je opravdu hodně drahá. To je to samé, jako kdyby nám někdo říkal, že máme jíst bio a eko výrobky. Ekologické věci a bio věci v bio kvalitě jsou opravdu hodně drahé. Viděla jsem rohlík, který byl opravdu v bio kvalitě a byl o tři koruny korun dražší, než klasický rohlík. A to samé s masem. Já vím, že bio výrobky jsou zdravější, ale zase je to dražší.

Mandarinkám jsem na chuť nepřišla.

VidÄ›la jsem jablka, byly dvě skoro totožná jablka. Jedno bylo bio jablko za šest korun, kdežto druhé bylo obyÄejné a vyÅ¡lo na tÅ™i koruny. Tady jde vidÄ›t, že právÄ› lidé, i kdyby chtÄ›li žít zdravÄ› a mít lepší životosprávu, aby byli více zdraví, tak by také musely být o nÄ›co více bohatší. ChtÄ›lo by to, aby jim tÅ™eba stát pÅ™ispíval klidnÄ› i pÄ›t tisíc korun mÄ›síÄnÄ›, aby mohli jest ekologicky a v bio kvalitÄ›. Podle mého názoru i bohatí lidé si musí pÅ™iplatit za to, aby také mohli jíst zdravÄ›. Tohle se mi nelíbí a nebaví mÄ› to mÄ› samotnou by také vadilo, kdybych musela platit opravdu více penÄ›z, jenom za to, že chci jíst zdravÄ›. Stát nutí obÄany jíst zdravÄ›, je to tak drahé, že opravdu hodnÄ› lidí to zase odradí.

ObÄas koupím bio jablka.

ChtÄ›la bych se vás také zeptat, co dÄ›láte pro to, abyste byli zdraví? Také jíte zdravÄ›, pohybujete, se berete nÄ›jaké vitamíny? Já právÄ› se synem užíváme vitamíny a myslíme si, že dÄ›láme pro naÅ¡e tÄ›lo dobÅ™e, i když konzumujeme opravdu hodnÄ› ovoce a zeleniny, nÄ›kdy až pÅ™espříliÅ¡, tak stejnÄ› jeÅ¡tÄ› doplňujeme vitamín C a A také B. Tyto vitamíny jsou podle mého názoru opravdu hodnÄ› důležité a nedokáži si pÅ™edstavit, že už bych tyto vitamíny vůbec nemohla nikdy konzumovat. LékaÅ™ říká, že je to zbyteÄné, když je  bereme, když jíme opravdu hodnÄ› ovoce a zeleniny, ale my se synem nenecháváme nic náhodÄ›,  už asi pÄ›t nebo Å¡est let jsme nebyli vůbec nemocní.  

post

Je zdraví skutečně tak důležité?


Asi vÅ¡ichni známe stará známá hesla, jako „Äistota, půl zdraví“, případnÄ› „sportem ku zdraví“. Říká nám to, že naÅ¡e fyzická pohoda byla důležitá i pro naÅ¡e pÅ™edky. A můžeme si vÅ¡imnout, že je velmi propagována i dnes. Neustále vidíme v televizi reklamy na různé preventivní péÄe, aÅ¥ už jde o rakovinu Äi jiné choroby. To vÅ¡ak vyvolává otázku, zda je pro nás náš zdravotní stav skuteÄnÄ› tak důležitý.

 

bolest na hrudi

 

Je totiž pravdou, že dnes máme již úplnÄ› jiné možnosti, než tomu bylo byÅ¥ jen pÅ™ed deseti lety. To, co bylo tehdy nevyléÄitelnou nemocí, případnÄ› zanechalo trvalé následky, dnes již umíme téměř bez problému vyléÄit. Zdá se tedy, že není důvod se příliÅ¡ starat. Pokud se v naÅ¡em tÄ›le nÄ›co porouchá, lékaÅ™i to s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností dokážou spravit. Znamená to tedy, že již na nÄ›j nemusíme dávat takový důraz?

 

Nikoliv nezbytnÄ›. Nesmíme zapomínat, že doktoÅ™i jsou stále jen lidé, nikoliv „bohové v bílých pláštích“, za které je nÄ›kteří lidé považují. Také medicína, aÄ ve srovnání s minulostí znaÄnÄ› pokroÄilá, stále jeÅ¡tÄ› není dokonalá. Pořád existují nemoci a problémy, se kterými si zkrátka neví rady, případnÄ› u kterých dokáže jen zmírnit obtíže, ale nikoliv je vyléÄit.

 

hromada prášků

 

To platí zejména o takzvaných civilizaÄních chorobách, kterých je Äím dál více. Jejich nárůst je pak pÅ™ipisován zejména souÄasnému životnímu stylu, kdy pÅ™es den vÄ›tÅ¡inou sedíme, aÅ¥ už doma Äi v zamÄ›stnání, a jíme vÄ›tší množství tuÄných, energeticky bohatých potravin. JistÄ›, z evoluÄního hlediska má takové chování smysl – uchovávat co nejvíce energie na dobu, kdy ji budeme potÅ™ebovat. Bohužel, dnes to naopak naÅ¡emu tÄ›lu Å¡kodí.

 

Proto bychom rozhodnÄ› nemÄ›li podceňovat prevenci, která by mÄ›la zaÄít pokud možno co nejzdravÄ›jším životním stylem, jaký je v naÅ¡ich Äasových a finanÄních možnostech. Nesmíme totiž zapomínat, že pokud to tak neudÄ›láme, zbyteÄnÄ› si zkracujeme život. A to asi není nÄ›co, o co by mÄ›l kdokoliv zájem.

post

Zdravý život


Věřím tomu, že každý ÄlovÄ›k by chtÄ›l být opravdu vždycky zdravý. Není totiž moc příjemné, když se tÅ™eba probudíte jednoho dne a najednou si polknete a cítíte, jak vás úplnÄ› tlaÄí a bolí v krku. Máte opravdu hodnÄ› nafouknuté mandle. Tohle se stává vždycky mÄ› a to hlavnÄ› na podzim a nebo zaÄátkem zimy. Kolikrát jdu tÅ™eba spát a jsem úplnÄ› Äilá a jsem zdravá, jenomže potom se ráno probudím a mám úplnÄ› oteklý krk a bojím se úplnÄ› polknout.

Konzumují pravidelně ovoce.

A ráno vždycky vytÅ™eÅ¡tím oÄi a snažím se myslet na nÄ›co pozitivního a modlím se, aby tohle byl jenom sen a nebo, aby to byl jenom nÄ›jaký knedlík v krku. Jenomže když potom nedobrovolnÄ› polknu asi potÅ™etí, tak už vím, že je zle a je to angína. Tohle opravdu nesnáším a to hlavnÄ› po ránu. Nejhorší je, když jste nemocní opravdu Äasto a jste nemocní více, než jste zdraví. Takhle to má moje babiÄka, která je snad nemocná dvÄ› stÄ› dní v roce. Ona má samozÅ™ejmÄ› oslabenou imunitu a také bere na imunitu různá potravinové doplňky, a to hlavnÄ› vitamín B a vitamíny C a také zinek a železo. Moje babiÄka toho bere opravdu hodnÄ›, protože ona říkala, že být nemocná je opravdu otravné.

Pohyb je velmi důležitý.

A také je to unavující, protože moje babiÄka už žije sama. A tak je logické, že když je nemocná, že k ní nÄ›kdo pÅ™ijde jenom tak nutnÄ›, aby se na ni podíval, aby ji zkontroloval, protože když je babiÄka zase zdravá, tak u ní vÅ¡ichni chodí hrát karty a nebo na kávu. Jenomže já zase chápu, že za nemocným ÄlovÄ›kem se nikomu nikdy nechce, proto se vždycky u babiÄky střídáme, když jí zdraví už neslouží. Moje babiÄka je za tohle ráda, protože ona sama říkala, že by asi nesnesla být sama. Je skvÄ›lé, že u babiÄky každý den nÄ›kdo je alespoň tÅ™eba na pÄ›t hodin, aby babiÄka vÄ›dÄ›la, že není sama. OvÅ¡em ale vždycky myslete také na své zdraví, abyste vÄ›dÄ›li, že zdraví je opravdu hodnÄ› důležité a že když nebudete zdraví, tak se také nebudete moct postarat o toho druhého.

post

Vyzrajte na nachlazení – Co pomáhá téměř okamžitě a jak se postarat o to, aby vám bylo brzy lépe?


V podzimním a zimním období nás nachlazení může pÅ™ekvapit kdykoliv, rýma, kaÅ¡el Äi bolest v krku k tomuto období zkrátka patří. Jak se toho zbavit? 

Vyzrajte na nachlazení – Co pomáhá téměř okamžitÄ› a jak se postarat o to, aby vám bylo brzy lépe? 

K podzimním plískanicím patří i rýma, kaÅ¡el nebo bolest v krku. Jakmile udeří podzim, teploty klesnou a dÄ›ti zaÄnou chodit do Å¡koly a na kroužky, zaÄíná takový každoroÄní kolobÄ›h. Každý z nás si bÄ›hem podzimu nebo zimy projde nÄ›jakým tím nachlazením, chÅ™ipkou nebo angínou. Pokud ale potÅ™ebujete nemoc co nejdříve zarazit a dostat se brzy a rychle do formy, musíte vÄ›dÄ›t, co vám pomůže. Jak se tedy rychle a bez léků zbavit nachlazení a nemoci, když se o vás bacily zaÄnou pokouÅ¡et? 

nachlazená žena

Jednejte ihned 

Jakmile se zaÄnete cítit mizernÄ›, zaÄne vás bolet hlava, svaly a vlastnÄ› i celé tÄ›lo, je jasné, že nÄ›co není v pořádku a nemoc se zaÄíná rozvíjet. PÅ™idá se velmi rychle rýma, zvýšená teplota, kaÅ¡el nebo bolest v krku, nevolnost a únava. Typické nachlazení probíhá jen nÄ›kolik dní a léky to nevyléÄí. Na nachlazení zabírá jen postel, klid na lůžku a dostatek tekutin. V případÄ›, že zaÄnete být nachlazení, je nutné zůstat doma. StaÄí den nebo dva a budete se cítit lépe. Typicky se pak viróza neboli nachlazení léÄí jen právÄ› pobytem v teple, klidem a bylinkovými Äaji Äi horkou polévkou. UvaÅ™te si silný vývar, nechoÄte ven a zkuste například zázvorový Äaj s citronem a medem. Pokud budete jednat rychle, nemoc nebude postupovat a vy budete brzy zase v kondici. 

žena v posteli

Co když to není jen nachlazení? 

Ne vždy se ale musí jednat jen o nachlazení. Pokud není nemoc virového ale je bakteriálního původu, je nutné navÅ¡tívit lékaÅ™e a nechat si napsat antibiotika, tedy obvykle je to nutné. K lékaÅ™i byste se mÄ›li vydat vždy, když se stav ani po nÄ›kolika dnech v posteli nelepší nebo se stav naopak jeÅ¡tÄ› horší, pokud pÅ™etrvávají horeÄky a také pokud se zhorÅ¡uje kaÅ¡el nebo bolesti v krku. 

S nachlazením, ani angínou Äi zánÄ›ty průduÅ¡ek si není radno zahrávat a je vždy nutné nemoc řádnÄ› vyležet. PÅ™edejdete tak mnoha dalším obtížím.