post


Asi vÅ¡ichni známe stará známá hesla, jako „Äistota, půl zdraví“, případnÄ› „sportem ku zdraví“. Říká nám to, že naÅ¡e fyzická pohoda byla důležitá i pro naÅ¡e pÅ™edky. A můžeme si vÅ¡imnout, že je velmi propagována i dnes. Neustále vidíme v televizi reklamy na různé preventivní péÄe, aÅ¥ už jde o rakovinu Äi jiné choroby. To vÅ¡ak vyvolává otázku, zda je pro nás náš zdravotní stav skuteÄnÄ› tak důležitý.

 

bolest na hrudi

 

Je totiž pravdou, že dnes máme již úplnÄ› jiné možnosti, než tomu bylo byÅ¥ jen pÅ™ed deseti lety. To, co bylo tehdy nevyléÄitelnou nemocí, případnÄ› zanechalo trvalé následky, dnes již umíme téměř bez problému vyléÄit. Zdá se tedy, že není důvod se příliÅ¡ starat. Pokud se v naÅ¡em tÄ›le nÄ›co porouchá, lékaÅ™i to s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností dokážou spravit. Znamená to tedy, že již na nÄ›j nemusíme dávat takový důraz?

 

Nikoliv nezbytnÄ›. Nesmíme zapomínat, že doktoÅ™i jsou stále jen lidé, nikoliv „bohové v bílých pláštích“, za které je nÄ›kteří lidé považují. Také medicína, aÄ ve srovnání s minulostí znaÄnÄ› pokroÄilá, stále jeÅ¡tÄ› není dokonalá. Pořád existují nemoci a problémy, se kterými si zkrátka neví rady, případnÄ› u kterých dokáže jen zmírnit obtíže, ale nikoliv je vyléÄit.

 

hromada prášků

 

To platí zejména o takzvaných civilizaÄních chorobách, kterých je Äím dál více. Jejich nárůst je pak pÅ™ipisován zejména souÄasnému životnímu stylu, kdy pÅ™es den vÄ›tÅ¡inou sedíme, aÅ¥ už doma Äi v zamÄ›stnání, a jíme vÄ›tší množství tuÄných, energeticky bohatých potravin. JistÄ›, z evoluÄního hlediska má takové chování smysl – uchovávat co nejvíce energie na dobu, kdy ji budeme potÅ™ebovat. Bohužel, dnes to naopak naÅ¡emu tÄ›lu Å¡kodí.

 

Proto bychom rozhodnÄ› nemÄ›li podceňovat prevenci, která by mÄ›la zaÄít pokud možno co nejzdravÄ›jším životním stylem, jaký je v naÅ¡ich Äasových a finanÄních možnostech. Nesmíme totiž zapomínat, že pokud to tak neudÄ›láme, zbyteÄnÄ› si zkracujeme život. A to asi není nÄ›co, o co by mÄ›l kdokoliv zájem.