post


Snad každé dítÄ› ví, že základní Å¡kolní docházka je u nás povinná již od dob Marie Terezie. Neříká se ovÅ¡em, v jaké podobÄ› by mÄ›la být, to už se nikde neříká. Ano, klasická Å¡kola je samozÅ™ejmÄ› tím prvním, co nás napadne, avÅ¡ak rozhodnÄ› není jediná. ZvláštÄ› v dneÅ¡ní dobÄ› se tak mnoho lidí rozhoduje uÄit své dÄ›ti doma.

 

Tento trend není typický jen pro Českou republiku, nýbrž se rozšiřuje prakticky po celém světě. Zde se však podíváme právě na naši zemi, kde jsou důvody přeci jen poněkud více specifické a pro našince snadněji pochopitelné.

 

hrající si dítě

 

Tím hlavním je rostoucí nesouhlas s dneÅ¡ní podobu Å¡kolství, a je pochopitelné proÄ. Je totiž pravdou, že se od dob Josefa II příliÅ¡ nezmÄ›nilo, a to navzdory vÅ¡em poznatkům, které byly ohlednÄ› dÄ›tské psychologie a uÄení uÄinÄ›ny zejména v posledních desetiletích. Ano, již se objevují Å¡koly, které tyto poznatky respektují, avÅ¡ak tÄ›ch je pomálu a jsou zhusta soukromé. To mimo jiné znamená, že mnoho rodiÄů nemá peníze na to, aby tam svého potomka zapsalo.

 

Je ovÅ¡em pravdou, že je zde také urÄitý sociální aspekt, který bychom nemÄ›li opomíjet. Je potÅ™eba, aby dÄ›ti mÄ›ly pravidelný kontakt se svými vrstevníky, kde se uÄí mimo jiné také spolupráci i základním sociálním interakcím, které se jim budou v dospÄ›losti hodit. Je vÅ¡ak pravdou, že tyto nemusí probíhat pouze ve Å¡kole.

 

dítÄ› Ätoucí knihu

 

Je ovÅ¡em nutné vÄ›dÄ›t, že i domácí vyuÄování má svá pravidla. NejdůležitÄ›jším z nich je fakt, že domácí výuku může provádÄ›t pouze ÄlovÄ›k, který má vysokoÅ¡kolské pedagogické vzdÄ›lání. Je to proto, aby bylo zajiÅ¡tÄ›no, že skuteÄnÄ› bude vÄ›dÄ›t, jak uÄit. To totiž není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.

 

SamozÅ™ejmÄ› záleží na rodiÄích, kterou formu vzdÄ›lání pro své dítÄ› zvolí. Důležité vÅ¡ak je, aby získalo vÅ¡echny potÅ™ebné znalosti, a to jak vÄ›domosti, tak i ty sociální. Jen tak bude pÅ™ipraveno na vstup do svÄ›ta dospÄ›lých.