post


JistÄ› i vy jste slyÅ¡eli o tom, že úroveň finanÄní gramotnosti v naší zemi není nijak velká. Jen málokdo vÅ¡ak pÅ™esnÄ› ví, co to pÅ™esnÄ› znamená, nebo jak poznat, zda ji zrovna my máme dostateÄnou. PÅ™itom, jak se ukazuje, jde o v souÄasnosti velmi důležitou vÄ›c.

 

jak šetřit je těžší, než se zdá

 

V podstatÄ› jde o to, jak rozumíme penÄ›zům a jak s nimi dokážeme hospodaÅ™it. Dokážeme urÄit, která finanÄní transakce je pro nás výhodná, a která nikoliv? Víme, jak nejlépe naložit s penÄ›zi, aby nám pÅ™inášely další zisk? Nebo dÄ›láme Å¡patná rozhodnutí, díky kterým se dostáváme do dluhů?

 

Je jasné, proÄ je to tak důležité. V dneÅ¡ní dobÄ› se na peníze klade mnohem vÄ›tší důraz než kdykoliv pÅ™edtím, a také je podstatnÄ› snazší dostat se do dluhové spirály. Proto je nutné vÄ›dÄ›t, jak se tÄ›mto nebezpeÄím vyhnout, zvláštÄ› když se nás různé firmy snaží do nich v podstatÄ› nalákat, byÅ¥ je to Äasto na samé hranici legality.

 

peníze se snadno rozkutálí

 

Problémem je, že se tomu nikde neuÄí. Tak nÄ›jak se pÅ™edpokládá, že to dÄ›ti nauÄí rodiÄe. Jak je ale tito mohou nauÄit nÄ›co, co sami neznají? Mladí lidé pak musí hledat různÄ› na internetu, pÅ™iÄemž nikdy nemohou vÄ›dÄ›t, zda je tutor, kterého zvolili, skuteÄnÄ› důvÄ›ryhodný. Na rozdíl od klasických pedagogů zde totiž není potÅ™eba žádné formální vzdÄ›lání.

 

Co s tím tedy můžeme dělat? Nezbude nám, než si informace hledat sami. Ideální samozřejmě je, pokud máme pomoc někoho zkušeného, kdo nám dokáže poradit. To však má jen minimum lidí. Proto se mnohdy stane, že se nakonec v dobré víře řídíme špatnými radami.

 

ŘeÅ¡ením by samozÅ™ejmÄ› bylo zavést finanÄní gramotnost do Å¡kolních osnov, jenže k tomu v souÄasné dobÄ› není vůle. Koneckonců, z pohledu vlády jsou zde mnohem důležitÄ›jší vÄ›ci, které je potÅ™eba Å™eÅ¡it. Navíc na nÄ›co takového ani nejsou v rozpoÄtu peníze. Vypadá to tedy, že se zatím situace nijak nezmÄ›ní, a to ke smůle pÅ™edevším slabších sociálních skupin.